Terug naar site

Programmamanager

16-20 uur per week, werken vanuit huis

· Anders

Standplaats voor deze vacature is Den Haag maar op dit moment wordt er veel vanuit huis gewerkt. De opdracht duurt 9 maanden en kan op basis van ZZP of detachering worden ingevuld.

Het project

Sinds maart 2020 nemen de overheid en de provincies meer regie op de woningbouw. De samenwerking tussen gemeenten, regio’s, provincies en de overheid is geïntensiveerd en er zijn afspraken gemaakt over intensievere monitoring van de voortgang van de hoogte van de plancapaciteit en de realisatie van daadwerkelijke woningbouw. Om regie te kunnen voeren is monitoring cruciaal. De visie van de overheid en de provincies is om op te treden als één overheid. Als provincies en Rijk hebben we nu informatie over de start van het proces en over de laatste fase, de bouwfase. We missen informatie over de tussenliggende mijlpalen. Om dit te overzicht te krijgen, is er behoefte aan het ontwikkelen van een nieuwe methode van monitoring. Om deze methode te bedenken en vervolgens te gebruiken is behoefte aan een projectleider voor in eerste instantie 9 maanden. Om te kunnen sturen op de terugdringing van het woningtekort is vroegtijdige informatie nodig over knelpunten en vertraging. Hiervoor is transparantie nodig over de belangrijkste mijlpalen van de bouwketen, van plannen tot aan realisatie via een landelijk systeem. Aan de hand van de in het systeem verzamelde gegevens zal het gesprek worden gevoerd tussen overheden over de knelpunten bij de realisatie van de nieuwbouw- en transformatieopgave. Dit landelijke systeem zal waar mogelijk worden gevoed uit reeds bestaande provinciale en gemeentelijke systemen en het BAG. Dit systeem moet de basis worden van waaruit alle bestuurlijke lagen hun informatie over woningbouwplannen kunnen halen, dus zowel gemeenten, provincies, het Rijk als publieke organisaties zoals de waterschappen, RWS en de netbeheerders.

Opdracht

De projectleider stuurt het projectteam aan. Het team verkent de wensen van de verschillende betrokken partijen en vertaalt dit naar systeemmogelijkheden. Hierbij betrekt de projectleider stakeholders en stemt hij waar nodig de voortgang af met de opdrachtgevers. Doel is dat er een gedragen monitoringsysteem ontstaat dat de komende jaren de basis is waaruit alle bestuurlijke lagen en andere geïnteresseerden hun informatie over woningbouwplannen kunnen halen, dus zowel gemeenten, provincies, het Rijk en burgers en onderzoeksbureaus. Het is van belang dat de verschillende overheidslagen gecommitteerd raken aan het gebruik van dit systeem. In het krachtenveld van draagkracht creëren treedt de projectleider samen op met de opdrachtgevers. Ook is het van belang dat er goede afspraken komen over hoe om te gaan met het (beperkt) delen van informatie die vertrouwelijk is. Het systeem zal zodanig moeten worden opgebouwd dat doorontwikkeling in de toekomst (op basis van aangepaste wensen) eenvoudig mogelijk is.

Kennis, ervaring en vaardigheden

Brede kennis van en affiniteit met het werkveld en daarmee samenhangende (beleids)onderwerpen en aandachtsgebieden.

Inzicht in aangrenzende vakgebieden; kennis van projectmanagementmethodieken.

Techniek en inzicht in het strategisch beleid. Organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen met het eigen projectenvaardigheid in het voorbereiden, ontwikkelen en managen van projecten.

Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/programma’s, projectresultaten/projectdoelstellingen en consequenties.

Opdrachteisen

  • Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau
  • Kandidaat heeft ervaring met projectmanagement in een politieke en interbestuurlijke omgeving Kandidaat heeft een visie met welke aanpak de monitor verder ontwikkeld kan worden waarbij zowel snel inzicht in de voortgang en knelpunten ontstaat als een stevig draagvlak voor het belang van monitoring.
  • Kandidaat beschikt over kennis van de woningbouw en plancapaciteit
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK